Některé aspekty přezkumu správního uvážení v rámci správního soudnictví

Soňa Skulová

Abstrakt

V tomto článku bych chtěla navázat na svou stať z čísla předchozího, ve kterém jsem se v určitém obecnějším, "uvozovacím" pohledu zaměřila na problematiku diskreční pravomoci která, podle mého mínění, není v rovině teoretické ani praktické dosta­tečně doceňována, což se do značné míry pojevuje rovněž v právních úpravách, do kterých je správ­ní uvážení zakomponováno. Podrobnějšímu pohle­du zde bude vystaven poměrně složitý vztah, který existuje mezi správním uvážením, resp. jeho aplika­cí, a jeho soudním přezkoumáním v rámci správního soudnictví, nebo přesněji přezkumem správních roz­hodnutí, která byla na základě volné úvahy vydána.

Bibliografická citace

SKULOVÁ, Soňa. Některé aspekty přezkumu správního uvážení v rámci správního soudnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 3, s. 244-251. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8990

Plný Text: