Státní financování politických stran a frakcí ve Spolkové republice Německo aneb kolik stojí demokracie?

Jitka Součková

Abstrakt

Politické strany jsou odůvodněnou a nepostradatelnou institucí v prostředí pluralitní demokra­cie. Jejich význam a stežejní úlohu v rámci práv­ního pořádku Spolkové republiky Německo vyzdvi­huje čl. 21 Základního zákona (ZZ). Hovoří o je­jich poslání spolupůsobit při procesu tvorby vůle nositele státní moci, lidu. Je to jediná ústavní nor­ma vztahující se expresis verbis na politické strany. Konkretizaci jejich postavení lze odvodit z jednot­livých předpisů státního práva, především z voleb­ních předpisů a v detailu ze zákona o politických stranách.

Bibliografická citace

SOUČKOVÁ, Jitka. Státní financování politických stran a frakcí ve Spolkové republice Německo aneb kolik stojí demokracie? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 3, s. 237-244. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8989

Plný Text: