Senát v Polsku jako druhá komora parlamentu

Krzysztof Skotnicki

Abstrakt

Existence Senátu má velmi dlouhou tradici a sahá do doby, která ještě předchází vykrystalizo­vání se parlamentu v Polsku, k čemuž došlo v roce 1493. Tento orgán vznikl z členů rozšířené krá­lovské rady a tvořily jej nositelé následujících titu­lů: biskupové a arcibiskupové, vojvodové, kasteláni a ministři: maršálkové, korunní kancléř a podkancléř a kancléř pokladu koruny (podskarbi). Funkce sená­tora byla doživotní a počet senátorů dosáhl až 150. Jednáním Senátu předsedal král, a Senát byl vedle Poslanecké komory a panovníka uznáván jako jeden ze "sněmujících stavů". Přijetí zákona vyžadovalo souhlas všech tří stavů. Senát vykonával rovněž ur­čité kontrolní funkce vůči politice krále.

Bibliografická citace

SKOTNICKI, Krzysztof. Senát v Polsku jako druhá komora parlamentu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 3, s. 232-236. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8988

Plný Text: