Amnestia v slovenskej právnej teórii a praxi

Ján Drgonec

Abstrakt

Ústavná úprava inštitútov amnestie a milosti v právnom poriadku Slovenskej republiky bez zá­sadnej zmeny nadviazala na ústavnú úpravu tých­to inštitútov v československom právnom poriadku. Zákon č. 37/1918 z 13 novembra 1918 o dočasnej ústave v § 10 písm. a) ustanovil, že prezident re­publiky má právo odpustiť alebo zmierniť tresty aj právne dósledky trestného činu, odsúdenia alebo trestu, ako aj nariadiť, aby sa trestné stihanie nezačalo, alebo aby sa začaté trestné stihanie zasta­vilo.

Bibliografická citace

DRGONEC, Ján. Amnestia v slovenskej právnej teórii a praxi. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 3, s. 222-232. [cit. 2020-08-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8986

Plný Text: