Institut zrušení rozhodčího nálezu v mezinárodním prostředí

Naděžda Rozehnalová

Abstrakt

Centrem naší pozornosti bude institut zrušení rozhodčího nálezu. Vzhledem k jisté problematičnosti koncepce uvedené v ZRŘ se pokusíme nejenom o analýzu tohoto institutu, včetně analýzy jeho vztahu k dalším sou­visejícím institutům v české úpravě vnitrostátního i mezinárodního původu, ale rovněž i o komparaci s některými novějšími úpravami přijatými v zahra­ničí. Krátkou pozornost budeme věnovat i Vzorové­mu zákonu UNCITRAL, který - jak uvedla zpráva k zákonu - byl vzorem pro zpracování nového záko­na. Mimo naši pozornost je úprava v Úmluvě o řeše­ní sporů mezi státem a zahraničním investorem. Tato úmluva vzhledem k povaze jednoho ze subjektů - státu - nespadá do námi sledované problematiky.

Bibliografická citace

ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Institut zrušení rozhodčího nálezu v mezinárodním prostředí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 4, s. 348-358. [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8965

Plný Text: