O funkčnosti Senátu v roli zákonodárce

Vít Schorm

Abstrakt

Zakladatelé paláců, v nichž dnes sídlí horní komory, mívají někdy podivný osud. Lucembur­ský palác v Paříži, vystavěný ve dvacátých letech XVII. století pro zvelebení majestátu královny Ma­rie Medicejské, dnes obývá francouzský Senát. Po­kud jde o český Senát, sídlí ve Valdštejnském palá­ci v Praze, který byl postaven rovněž ve dvacátých letech XVII. věku, tentokrát pro zvýšení lesku generalissima císařských vojsk a frýdlantského vévody Albrechta z Valdštejna. Tyto velice ambiciózní osob­nosti snily o vlastní vládě a z toho důvodu předsta­vovaly nebezpečí pro vládnoucího panovníka, drži­tele svrchovanosti. Královna i vévoda zemřeli v ne­milosti.

Bibliografická citace

SCHORM, Vít. O funkčnosti Senátu v roli zákonodárce. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 4, s. 337-348. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8964

Plný Text: