Koncentračná zásada vs. zásada náležitého zisťovania skutkového stavu veci v slovenskom trestnom konaní

Sergej Romža

Abstrakt

Koncentračná zásada vo všeobecnosti, nastoľuje požiadavku, aby určité procesné úkony, procesné strany realizovali (uplatnili) – skoncentrovali v určitom procesnom štádiu a dokonca do určitého procesného momentu, ktorý môže byť naviazaný na rôzne procesné skutočnosti.

Koncentračná zásada, osobitne nadobúda na význame, vo vzťahu k procesu dokazovania, keď zákonodarca v tejto súvislosti ustanovuje časový cenzus, teda dokedy môžu procesné strany navrhovať, resp. predkladať dôkazy. Pre správne pochopenie podstaty koncentračnej zásady, jej miesta a uplatnenia v trestom konaní, javí sa nevyhnutným objasniť jej súvzťažnosť k iným referenčným zásadám trestného konania a v tejto súvislosti osobitne k zásade náležitého zistenia skutkového stavu veci. Pri súčasnej koncepcii kreovania a hierarchie základných zásad trestného konania, žiada sa poznamenať, že zákonodarca priznáva zásade náležitého zistenia skutkového stavu veci privilegovaný status.

Bibliografická citace

ROMŽA, Sergej. Koncentračná zásada vs. zásada náležitého zisťovania skutkového stavu veci v slovenskom trestnom konaní. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2018, č. 1, s. 71-86. [cit. 2020-12-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8932

Klíčová slova

Koncentračná zásada; zásada náležitého zistenia skutkového stavu veci; zásada koncentračná; zásada rovnosti procesných strán; dokazovanie; dôkazné prostriedky; navrhovanie dôkazov; princípy v trestnom konaním hlavné pojednávanie; procesné strany.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BABJAK, J. Daňové právo na Slovensku. Bratislava: EPOS, 2015.

BOGUSZAK, J. Pojetí, druhy a význam právnich princípů. Právny obzor, 2003.

BOGUSZAK, J. a kol. Právní principy. Pelhřimov: Vydavatelství 999, 1999.

CÍSAŘOVÁ, D., J. FENYK, T. GŘIVNA a kol. Trestní právo procesní. 5. vyd. Praha: ASPI, 2008.

GAŠPAR, M. a kol. Československé správne právo. Bratislava: Obzor, 1973.

GERLOCH, A. Princip právni jistoty v soudobém právu.

GŘIVNA, T. Základní zásady v připravované rekodifikaci trestního řízení z komparatívniho pohledu; In: Princípy a zásady v trestnom práve; Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2006, s. 59. ISBN 978-80-8152-223-9.

HARVÁNEK, J. a kol. Teórie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2008.

HARVÁNEK, J. a kol. Právni teórie, Brno: Iuridica Brunensia, 1995.

IVOR, J. a kol. Trestní právo procesné. Bratislava: IURA Edition, 2007.

IVOR, J. a kol. Trestné právo procesné. 2. doplnené a prepracované vyd. Bratislava: IURA Edition, 2010.

JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 3. vyd. Praha: Leges, 2013.

KLÁTIK, J. Zrýchlenie a zhospodárnenie trestného konania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2010.

KRATOCHVÍL, V. Základní zásady trestního řízení / trestního práva procesného v česko – rakousko – polsko – európskem srovnání. In: VANDUCHOVÁ, M. a T. GŘIVNA. Rekodifikace trestního práva procesního (aktuálne problémy). Praha: UK v Praze, 2008.

MINÁRIK, Š a kol. Trestný poriadok – stručný komentár. Bratislava: IURA EDITION, 2006.

OLEJ, J., M. KOLCUNOVÁ a J. KOLCUN. Kontradiktórnosť v trestnom konaní. Bratislava: C. H. Beck, 2014.

PRUSÁK, J. Právne princípy a premene slovenského práva. Právny obzor, 2003, č. 3.

REPÍK, B. Ľudské práva v súdnom konaní. Bratislava: MANZ, 1999.

ŠÁMAL, P. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Praha: SEVT, a. s., 1995. Příručky Ministerstva spravedlnosti ČR, svazek 53.

ŠÁMAL, P. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Praha: CODEX, 1999.

ŠÁMAL, P., J. MUSIL, J. KUCHTA a kol. Trestní právo procesní. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013.

ŠIMOVČEK, I. a kol. Trestné právo procesné. 2. rozšírené vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2016.

TRYZNA, J. Právní principy a právni argumentace. Praha: Auditorium, 2010.

VANDUCHOVÁ, M. a T. GŘIVNA. Rekodifikace trestního práva procesního (aktuální problémy). Praha: UK v Praze, 2008.

WINTR, I. Říše princípů; Obecní a odvětvové princípy současného českého práva. Praha: Karolinum, 2006.

https://doi.org/10.5817/CPVP2018-1-5


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Právo poškodeného priestupkom na spravodlivý proces
Radomír Jakab
Štát a právo  ročník: 7,  číslo: 1,  první strana: 15,  rok: 2020  
https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.1.15-26