K niektorých zásadám trestného stíhania právnických osôb v Slovenskej republike

Ivan Šimovček

Abstrakt

Autor sa v príspevku zaoberá problematikou zásad trestného stíhania právnických osôb, ktoré garantujú jeho zákonnosť. Zásady upravené v procesných ustanoveniach Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb upravujú zásady trestného stíhania právnických osôb len veľmi všeobecne a rámcovo a daný zákon sa plne spolieha na jednotlivé procesné zásady obsiahnuté v ustanoveniach Trestného poriadku. Predpokladané výkladové a aplikačné problémy spojené s trestným stíhaním právnických osôb nepochybne vyvolajú v budúcnosti potrebu podrobnejšej úpravy procesných zásad trestného stíhania právnických osôb, predovšetkým v problematike začatia trestného stíhania a dokazovania ich trestnej činnosti.

Bibliografická citace

ŠIMOVČEK, Ivan. K niektorých zásadám trestného stíhania právnických osôb v Slovenskej republike. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2018, č. 1, s. 61-70. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8931

Klíčová slova

Trestná zodpovednosť právnických osôb; zásada začatia trestného stíhania právnickej osoby; zásada ne bis in idem.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

DESET, M. Prostriedky zabezpečovania informácií dôležitých pre trestné konanie a právo na súkromie. Bratislava: Typy Universitatis Tyrnaviensis a Veda, 2016.

GŘIVNA, T. Ke vztahu trestního řízení proti právnické osobě a řízení o správním deliktu téže osoby pro týž skutek. In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 192–200.

JELÍNEK, J. a J. HERCZEG. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. vyd. Praha: Leges, 2013.

POLÁK, P. Procesné práva obvinenej právnickej osoby. In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 256–263.

ZÁHORA, J. Trestná zodpovednosť právnických osôb. In: Rekodifikácia trestného práva: zborník príspevkov z celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 17. mája 2004. Bratislava: Akadémia PZ, 2004, s. 67–75.

https://doi.org/10.5817/CPVP2018-1-4