Co skutečně přinesl nový zákon o státním občanství

Pavel Kandalec

Abstrakt

Příspěvek představuje novou úpravu státního občanství České republiky podle zákona č. 186/2013 Sb. a srovnává ji s úpravou předcházející. Pokouší se přitom najít především odpověď na otázku, k jakým změnám reálně došlo v oblasti naturalizace.

Tento příspěvek vznikl v rámci výzkumu Naturalizace v České republice (GA15-07626S), přičemž vychází z analýzy více než 1600 rozhodnutí o zamítnutí žádostí o udělení státního občanství České republiky vydaných Ministerstvem vnitra, příp. ministrem vnitra v letech 2013-2016. Analyzovaná rozhodnutí, představují téměř 100% všech negativních rozhodnutí vydaných ve sledovaném období.

Bibliografická citace

KANDALEC, Pavel. Co skutečně přinesl nový zákon o státním občanství. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2018, č. 2, s. 321-336. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8916

Klíčová slova

Státní občanství; naturalizace; dvojí občanství; víceré občanství; integrace.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

EMMERT, František. Přináší nový zákon o státním občanství liberalizaci, nebo naopak posiluje mocenskou autoritu státu? Právní rozhledy, 2014, č. 10.

KANDALEC, Pavel. Základní hodnoty v rámci procesu naturalizace cizinců v České republice. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2018, č. 2, s. 21–30.

MARKOVÁ, Veronika. Prohlášení o nabytí státního občanství České republiky migranty druhé generace. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017.

MOLEK, Pavel a Vojtěch ŠIMÍČEK. Udělování státního občanství – na cestě od milosti státu k soudně přezkoumatelnému správnímu uvážení. Právník, 2005, č. 2.

ROUČEK, František a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Praha: Nakladatelství V. Linhart, 1935, reprint původního vydání Wolters Kluwer, 2013.

RYCHETSKÝ, P. a kol. Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015.

ŠIMÍČEK, Vojtěch. Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Tschechischen Republik – Ausgewählte Probleme. Jahrbuch für Ostrecht, 2009, roč. 50, č. 2.

https://doi.org/10.5817/CPVP2018-2-7