O T. G. Masarykovi - nejde jen o výročí

Michaela Židlická

Abstrakt

Je svým způsobem paradoxem, že v době, kdy se přetváří naše společnost po stránce hospodářské, sociální a kulturní, se častěji neobjevily hlubší úvahy o tradicích na které navazujeme, nebo které odmítá­me. Odmítli jsme dobu totalitního režimu, ale nevy­rovnali jsme se s tradicemi vytvořenými v samostatném státě po roce 1918. Zejména pak s masarykis­mem, který se stal ideovým základem nově vytvoře­ného demokratického státu a ovlivňoval po celou do­bu jeho existence převážnou část inteligence a umělců.

Bibliografická citace

ŽIDLICKÁ, Michaela. O T. G. Masarykovi - nejde jen o výročí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 1, s. 97-99. [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8891

Plný Text: