Některé právní otázky České tiskové kanceláře. Právně pozitivistický příspěvek k teorii veřejných ústavů a mediálního práva

Ivo Telec

Abstrakt

Mezi aktuální otázky českého mediálního práva patří věci nejzákladnější. Sem se řadí i otázky právní povahy veřejnoprávních zpřístupňovatelů a provozovatelů informací a rozhlasového nebo televizního vysílání ze zákona. K tomu, abychom mohli uvažo­vat o event. změnách právních předpisů, které se týkají těchto osob a činností, je zapotřebí si nejprve vyjasnit otázku veřejné správy, o kterou jde. K to­mu třeba říci, že pojem veřejné správy (činnos­ti) je v moderním správněprávním významu chápán velmi široce. Zdaleka není omezen jen na veřejnou správu vrchnostenskou. Samozřejmě, že není ome­zen jen na veřejnou správu státní. Vycházím však z toho, že od státní správy jsou odvozeny i všechny ostatní veřejné správy. Otázku možné priority míst­ní samosprávy ponechávám stranou, protože se ne­týká zvoleného předmětu zkoumání a jeho deskrip­ce.

Bibliografická citace

TELEC, Ivo. Některé právní otázky České tiskové kanceláře. Právně pozitivistický příspěvek k teorii veřejných ústavů a mediálního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 1, s. 68-76. [cit. 2020-03-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8881

Plný Text: