Daň z přidané hodnoty

Ivana Pařízková

Abstrakt

Systém daně z přidané hodnoty (DPH) je v Čes­ké republice uplatňován od roku 1993, v rámci zave­dení nové daňové soustavy, a i když je zákon ČNR č. 588/1992 Sb., který tuto daň upravuje takřka kaž­dý rok novelizován, můžeme říci, že vývoj této ad­ministrativně náročné daně není ještě zdaleka ukon­čen.
Daň z přidané hodnoty je základem nejen nepří­mého zdanění v České republice, ale zároveň i zá­kladem celé daňové soustavy, kde nahradila dřívější daň z obratu a daň dovozní, které již nevyhovovaly požadavkům nově budovaného tržního hospodářství v České republice. Vývoj daně z přidané hodnoty je velmi zajímavé sledovat zejména s ohledem na pro­měnlivé požadavky našeho ekonomického systému, na což se právní úprava DPH snaží adekvátně rea­govat.

Bibliografická citace

PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Daň z přidané hodnoty. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 1, s. 60-67. [cit. 2020-07-03]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8880

Plný Text: