Daň z přidané hodnoty

Roč.8,č.1(2000)

Abstrakt
Systém daně z přidané hodnoty (DPH) je v Čes­ké republice uplatňován od roku 1993, v rámci zave­dení nové daňové soustavy, a i když je zákon ČNR č. 588/1992 Sb., který tuto daň upravuje takřka kaž­dý rok novelizován, můžeme říci, že vývoj této ad­ministrativně náročné daně není ještě zdaleka ukon­čen.
Daň z přidané hodnoty je základem nejen nepří­mého zdanění v České republice, ale zároveň i zá­kladem celé daňové soustavy, kde nahradila dřívější daň z obratu a daň dovozní, které již nevyhovovaly požadavkům nově budovaného tržního hospodářství v České republice. Vývoj daně z přidané hodnoty je velmi zajímavé sledovat zejména s ohledem na pro­měnlivé požadavky našeho ekonomického systému, na což se právní úprava DPH snaží adekvátně rea­govat.

Stránky:
60–67
Metriky

506

Views

231

PDF views