Poznámka k úvaze o rušení neústavního zákona

Roč.8,č.1(2000)

Abstrakt
Příspěvek F. Křepelky si klade za cíl provoko­vat k zamyšlení nad současnou úpravou působnos­ti Ústavního soudu jako negativního zákonodárce. Určitě se mu to daří. Pozornost vzbuzuje již první teze autora, podle které je zde neochota ústavodár­ce pověřit kontrolou ústavnosti všechny soudy ne­bo dokonce veřejnou správu. S tím lze ovšem stěží souhlasit, pokud není vysvětleno, co se míní kon­trolou ústavnosti. Pokud má na mysli běžné poje­tí, kdy existuje orgán kompetentní rušit neústavní právní předpisy, pak smělost této teze přímo vyrá­ží dech. Je jistě zajímavá představa, že by Staveb­ní úřad v Kotěhůlkách zrušil nějaké ustanovení sta­vebního řádu pro jeho rozpor dejme tomu s čl. ll odst. 1 Listiny, kdežto referát regionálního rozvoje na okresní úrovni by rozhodl jinak, takže na úrovni okresu by toto ustanovení stavebního řádu nadále platilo. Stejně tak nelze takovou kompetenci svěřit všech soudům. To neni myslitelné nikde na světě.

Stránky:
57–60
Metriky

456

Views

182

PDF views