O účelovosti a věcných argumentech při novelizaci volebních předpisů

Jan Filip

Abstrakt

Ve svém příspěvku polemizuje kolega Koudelka s mými kritickými připomínkami k návrhu novely zákona o volbách do Parlamentu. Jeho polemika není bezvýhradná. Uznává, že problematika hodnocení sou­ladu návrhu novely s ústavním pořádkem, není v důvo­dové zprávě (Poslanecká sněmovna, tisk č. 585) dosta­tečně zpracována. To ovšem musí uznat každý, kdo se alespoň letmo do této důvodové zprávy podíval, natož zpravodaj Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny k tomuto návrhu. Přesně v tom ale spočívá jádro sporu. Pokud by se předkladatelé pokusili již v důvodové zprávě vypořádat s ústavností navrhovaných změn ve volebním zákonodárství, museli by dojít k závěru, že řada řešení je velmi sporná. Možná právě z tohoto důvodu tato obligatorní část důvodové zprávy chybí.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. O účelovosti a věcných argumentech při novelizaci volebních předpisů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 2, s. 245-249. [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8856

Plný Text: