O účelovosti a věcných argumentech při novelizaci volebních předpisů

Roč.8,č.2(2000)

Abstrakt
Ve svém příspěvku polemizuje kolega Koudelka s mými kritickými připomínkami k návrhu novely zákona o volbách do Parlamentu. Jeho polemika není bezvýhradná. Uznává, že problematika hodnocení sou­ladu návrhu novely s ústavním pořádkem, není v důvo­dové zprávě (Poslanecká sněmovna, tisk č. 585) dosta­tečně zpracována. To ovšem musí uznat každý, kdo se alespoň letmo do této důvodové zprávy podíval, natož zpravodaj Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny k tomuto návrhu. Přesně v tom ale spočívá jádro sporu. Pokud by se předkladatelé pokusili již v důvodové zprávě vypořádat s ústavností navrhovaných změn ve volebním zákonodárství, museli by dojít k závěru, že řada řešení je velmi sporná. Možná právě z tohoto důvodu tato obligatorní část důvodové zprávy chybí.

Stránky:
245–249
Metriky

400

Views

207

PDF views