K úvahám nad záměry reformy správního soudnictví

Michal Mazanec

Abstrakt

V souvislosti s pracemi na soudní reformě se znovu otevřela diskuse nad otázkami správního soudnictví. Legislativní rada vlády projednala v březnu a květnu 2000 dva zásadní materiály na zasedáních, které byly vyhrazeny jen této problematice a nyní již Minis­terstvo spravedlnosti zpracovalo variantní představu o tom, jak správní soudnictví dobudovat, resp. vybu­dovat.
Není proto od věci zainteresovat i širší odbornou veřejnost na tom, aby svými názory přispěla k další diskusi. Posláním tohoto příspěvku je proto zprostředkovat čtenářům některé myšlenky z podkladů projed­naných Legislativní radou a pokusit se usměrnit po­zornost na otázky, které se zdají klíčové.

Bibliografická citace

MAZANEC, Michal. K úvahám nad záměry reformy správního soudnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 2, s. 225-234. [cit. 2020-07-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8853

Plný Text: