K diferenciaci výkonu trestu odnětí svobody dle nové právní úpravy

Věra Kalvodová

Abstrakt

Trest odnětí svobody zaujímá dosud významné po­stavení v systému trestněprávních sankcí. I přes beze­sporu pozitivní tendenci chápat tento trest jako ul­tima ratio trestněprávní reakce, která se od poloviny devadesátých letech prosazuje v českém trestním prá­vu, zejména v rovině zákonodárné a postupně v určité míře i v aplikační praxi, zůstává trest odnětí svobo­dy významným prostředkem realizace ochranné funkce trestního práva, ve vztahu k určitému okruhu pacha­telů dokonce nezastupitelným. Je proto nezbytné vě­novat pozornost výkonu trestu odnětí svobody s cílem minimalizovat negativní účinky uvěznění a pozitivně ovlivňovat budoucí chování odsouzených.

Bibliografická citace

KALVODOVÁ, Věra. K diferenciaci výkonu trestu odnětí svobody dle nové právní úpravy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 2, s. 213-215. [cit. 2021-07-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8851

Plný Text: