Právní filozofie nebo filozofie práva?

Tatiana Machalová

Abstrakt

V posledních letech se objevilo několik učebnic a učebních pomůcek věnovaných právní filozofii. Ná­zvy těchto učebnic však nejsou jednotné a objevuje se zde jak termín "právní filozofie", tak i termín "filozofie práva". Volbu určitého názvu učebnice většinou auto­ři nezdůvodňují, proto ani nevíme, co je vedlo k tomu, že zvolili určité označení. Na první pohled se zdá, že jde jen o dvě různá spojení slov, jež označují stej nou vědní disciplínu. V prvním spojení vystupuje slovo "právo" v pozici adjektivu, který specifikuje vlastnos­ti filozofie jako kritického způsobu poznání (reflexe) světa. Adjektivum "právní" před slovem filozofie dává najevo, že existuje systém přístupů a metod umožňu­jících filozofické poznání práva.

Bibliografická citace

MACHALOVÁ, Tatiana. Právní filozofie nebo filozofie práva? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 2, s. 181-190. [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8848

Plný Text: