K postupu reformy veřejné správy v České republice

Soňa Skulová

Abstrakt

V nedávných dnech ve Sbírce zákonů publikované nové zákony o obcích a o krajích potvrzují, že reforma veřejné správy v České republice se v posledním období stává oprávněně aktuálním a frekventovaným pojmem, a nabývá zcela konkrétních kontur. Tedy také v této oblasti se začínáme přiřazovat k široké sku­pině moderních států, ve kterých reformní procesy ve veřejné správě patří k významným tématům v podsta­tě již od počátku 20. století, výrazně pak od začátku 70. let. Uvedený jev nepochybně souvisí s rozvojem a významem studií zabývajících se kvalitou a efektivností veřejné správy, a také rozvojem správní politiky v jednotlivých státech.
Pojmu reforma veřejné správy bývá používáno různě, někdy v širších souvislostech společenských i práv­ních, aniž by panovala obecná shoda, někdy i pově­domost, o jeho obsahu, rozsahu a významu. Často se setkáváme s určitým zjednodušeným nebo zúženým pojetím reformního procesu, někdy i s úplným jeho nepochopením. Co je nutno uvědomit si již v úvodu každého pojednání, zabývajícího se reformou veřejné správy z hlediska právního, je skutečnost, že daný po­jem není právně definován, a jen obtížně by mohl být, jak vyplyne z dalšího.

Bibliografická citace

SKULOVÁ, Soňa. K postupu reformy veřejné správy v České republice. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 2, s. 159-165. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8845

Plný Text: