Komplementárne pôsobenie etického a právneho normatívneho systému

Ondrej Mitaľ

Abstrakt

Zohľadňovanie etického aspektu praxe verejnej správy je dôležitou súčasťou správy veci verejných v demokratických spoločnostiach. Predkladaná štúdia sa pokúša obohatiť diskusiu týkajúcu sa významu etických noriem vo sfére verejnej správy. Súčasne štúdia skúma, za využitia deduktívno-induktívneho postupu, výhody a limity etických noriem ako regulátora správania sa zamestnancov verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky. Úvodná časť je venovaná najdiskutovanejším názorom, ktoré súvisia so skúmanou problematikou. Kľúčová časť štúdie upriamuje pozornosť na aktuálnu prax, pričom dôraz je kladený na etické normy prijaté v rámci štátnej správy a územnej samosprávy. Za hlavný prínos štúdie možno považovať zistenie, že etické normy môžu byť významným faktorom, prostredníctvom ktorého je možné ovplyvniť správanie sa zamestnancov a mali by byť využívané ako komplementárny a dodatočný regulátor popri platnej a účinnej legislatíve. Záver predkladanej štúdie obsahuje diskusiu zameranú na predpoklady a odporúčania súvisiace s potenciálnym kvalitatívnym zlepšením skúmanej problematiky.

Bibliografická citace

MITAĽ, Ondrej. Komplementárne pôsobenie etického a právneho normatívneho systému. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2018, č. 2, s. 259-282. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8827

Klíčová slova

Etika vo verejnej správe; etický normatívny systém; právny normatívny systém; etické kódexy; komplementárne pôsobenie.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ADAMCOVÁ, Mária. Európska únia a aktuálne zmeny vo verejnej správe Slovenskej republiky. In: ÖLLÖS, Lászó, Dávid HAMPL a kol. Deset let v Európské Unii: Stav, zkušenosti, perspektivy. Kolín: Nezávisle centrum pro studium politiky na Academia Rerum Civilium, Vysoká škola politických a společenských věd, 2014, s. 90-96. ISBN 978-80-86879-43-7.

Akčný plán na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu [online]. 2015 [cit. 15. 11. 2017]. Dostupné z: http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/ Mater-Dokum-189280?prefixFile=m_

ALMAN, Tomáš. Miestne referendum a zhromaždenie obyvateľov obce ako formy priamej demokracie. In: ŽOFČINOVÁ, Vladimíra (ed.). Formy uskutočňovania obecnej samosprávy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, s. 81-90. ISBN 978-80-8152-543-8.

BILASOVÁ, Viera. Vplyv integrácie a globalizácie na etiku verejnosti na Slovensku. In: KRÁĽOVÁ, Ľuba (ed.). Genéza a tvorba verejnej politiky na Slovensku. Prešov: KM-Systém, 2009, s. 239-257. ISBN 978-80-85357-07-3.

BRODEUR, Magaly. Public Policy Analysis and Management at the Crossroads: An Epistemological Investigation of Ethics and Public Actions. In: CONTEH, Charles a Ian ROBERGE (eds.). Canadian Public Administration in the 21st Century. Boca Raton: CRC Press, 2016, s. 173-188. ISBN 978-1-4665-9172-1.

DURANTE, Massimo. Ethics, Law and the Politics of Information: A Guide to the Philosophy of Luciano Floridi. Springer: Dordrecht, 2017, 223 p. ISBN 978-94-024-1148-5.

DYCK, Bruno a Mitchell J. NEUBERT. Management: Current Practices and New Directions. Boston: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 2010, 624 s. ISBN 978-0-618-83204-0.

Etický kódex finančnej správy [online]. 2015 [cit. 15. 11. 2017]. Dostupné z: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Financna_sprava/Rozne/2015.12.30_et_kodex.pdf

Etický kódex štátneho zamestnanca a zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme Miniserstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky [online]. 2013 [cit. 15. 11. 2017]. Dostupné z: https://www.employment.gov.sk/files/ministerstvo/eticky-kodex.pdf

Etický kódex štátneho zamestnanca [online]. 2018 [cit. 10. 1. 2018]. Dostupné z: http://www.minv.sk/?eticky-kodex-statneho-zamestnanca.

Etický kódex zamestnanca Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky [online]. 2015 [cit. 15. 11. 2017]. Dostupné z: https://www.nku.gov.sk/eticky-kodex-zamestnanca-nku-sr

FISHER, Anthony. Bioethics after Finnis. In: KEOWN, John a Robert P. George (eds.). Reason, Morality, and Law: The Philosophy of John Finnis. Oxford: Oxford University Press, 2015, 615 s. ISBN 978-0-19-873810-7.

FRANKEL, Mark, S. Professional Codes: Why, how, and with what impacts? In: Journal of Business Ethics, 1989, roč. 8, č. 2-3, s. 109-115.

GEFFERT, Richard. Postmoderná civilizácia a fatamorgána ľudských práv s osobitným zreteľom na sociálne práva. Ešte stále kráčaš, demokracia? In: EŠTOK, Gabriel, Richard GEFERT a Renáta BZDILOVÁ (eds.). Ľudské práva: Kam kráčaš demokracia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, s. 97-104. ISBN 978-80-8152-380-9.

GLUCHMAN, Vasil. Deontologická etika. In: GLUCHMAN, Vasil a kol. Etické teórie súčasnosti: Etika II. Prešov: Grafotlač Prešov, 2010, s. 119-132. ISBN 978-80-970485-0-1.

GRAEBER, David. Utopie Pravidel: O technologii, stupidite a skryté přtažlivosti byrokracie. Praha: Prostor, 2017, 284 s. ISBN 978-80-7260-352-7.

GUERAS, Dean a Charles GAROFALO. Practical Ethics In Public Administration. Vienna: Management Concepts, 2011, 460 s. ISBN 978-1-56726-295-7.

HAQUE, Shamsul M. Contemporary Trends and Dilemmas of Administrative Ethics in the Developing World. In: DE VRIES, Michiel S. a Pan Suk KIM (eds.). Value and Virtue in Public Administration: A Comparative Perspective. 2011, s. 169-185. ISBN 978-0-230-23647-9.

HARVÁNEK, Jaromír a Jan STEJSKAL. Stát a právo v éře postmoderní komunikace. In: Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2010, roč. 18, č. 2, s. 111-117. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6484

HENDRYCH, Dušan a kol. Správní věda: Teorie veřejné správy. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, 244 s. ISBN 978-80-7478-561-0.

JOHNSON, David. Thinking Government: Public Administration and Politics in Canada. Toronto: University of Toronto Press, 2016, 528 s. ISBN. 978-1-4426-3521-0.

KLÍMA, Karel. Teorie veřejné moci (vládnutí). 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, 428 s. ISBN 978-80-7552-331-0.

KRÁLIK, Jozef a Ján KÚTIK. Kontrolný systém a jeho subsystémy vo verejnej správe. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, 216 s. ISBN 978-80-7380-482-4.

KVASNICOVÁ, Erika. Etika verejnej správy. In: FOBELOVÁ, Daniela (ed.). Profesijná etika a prax. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2008, s. 81-101. ISBN 978-80-8083-658-0.

LAWTON, Alan, Julie RAYNER a Karin LASTHUIZEN. Ethics and Management in the Public Sector. Abingdon: Routledge, 2013, 208 p. ISBN 978-0-415-57760-1.

LAWTON, Alan. Developing and Implementing Codes of Ethics. In: Viešoji politika ir Administrativimas. Vilnius: Mykolo Romeiro Universitas, 2004, roč. 3, č. 7, s. 94-101.

LEWIS, Carol W. Ethics Codes and Ethics Agencies: An Implementation. In: FREDERICKSON, George H. (eds.). Ethics and Public Administration. New York: Routledge, 2015, s. 136-157. ISBN 978-1-563-24097-3.

MENZEL, Donald C. Ethics and Integrity in Public Service: Issues and Challenges. In: MENZEL, Donald C. a Jay D. WHITE (eds.). The State of Public Administration: Issues, Challenges, and Opportunities. New York: Routledge, 2015, s. 108-124. ISBN 978-0-7656-2504-5.

MENZEL, Donald C. Ethics Management for Public and Nonprofit Managers: Leading and Building Organizations of Integrity. New York: Routledge, 2017, 320 s. ISBN 978-1-138-19016-0.

Nariadenie vedúcej služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 15/2012 o etickom kódexe štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu v služobnom úrade Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, Miroslava Číža a Jany Laššákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. [online]. 2015 [cit. 20. 11. 2016]. Dostupné z: http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=418224

ONDROVÁ, Drahomíra. Ethics, law and ethical conduct of behavior. In: CHMELÍK, Ján (ed.). Konsenzus v práve. Banská Bystrica: Belianum, 2013, s. 170-177. ISBN 978-80-557-0523-1.

PALÚŠ, Igor. Teoreticko-právne východiská obecnej samosprávy (so zameraním na podmienky Slovenskej republiky. In: ŽOFČINOVÁ, Vladimíra (ed.). Formy uskutočňovania obecnej samosprávy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, s. 14-27. ISBN 978-80-8152-543-8.

PETERS, Anne. Conflict of Interest as a Cross-cutting Problem of Governance. In: PETERS, Anne a Lukas HANDSCHIN (eds.). Conflict of Interest in Global, Public and Corporate Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, s. 3-38. ISBN 978-1-107-02932-3.

PŘIBÁŇ, Jiří. Právo a politika konverzace. Praha: G plus G, 2001, 110 s. ISBN 80-86103-36-6.

Putting Ethics to Work - A Guide for UN Staff [online]. 2012 [cit. 7. 11. 2016]. Dostupné z: http://www.un.org/en/ethics/pdf/putting_ethics_to_work_en.pdf

REAMER, Frederic G.. Ethical Competence in Social Work. In: COOPER, Terry L. a Donald C. MENZEL. Achieving Ethical Competence for Public Service Leadership. New York: Routledge, 2015, s. 163-188. ISBN 978-0-7656-3245-6.

Recommendation of the OECD Council on Improving Ethical Conduct in the Public Service. [online]. 1998 [cit. 8. 11. 2016]. Dostupné z: https://www.oecd. org/gov/ethics/Principles-on-Improving-Ethical-Conduct-in-the-Public-Service.pdf

SINGER, Peter. Practical ethics. 3. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, 356 s. ISBN 978-0-321-70768-8.

Standards of Conduct for the International Civil Service [online]. 2013 [cit. 7. 11. 2016]. Dostupné z: http://icsc.un.org/resources/pdfs/general/standardsE.pdf

ŠKULTÉTY, Peter. Verejná správa a správne právo. Bratislava: VEDA, 2008, 204 s. ISBN 978-80-224-1023-6.

Zákon číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Zákon číslo 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon číslo 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon číslo 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Zásady sudcovskej etiky [online]. 2015 [cit. 20. 11. 2017]. Dostupné z: http://www.sudnarada.gov.sk/data/files/ 680_zasady-sudcovskej-etiky.pdf

ŽOFČINOVÁ, Vladimíra. Pracovnoprávne vzťahy vo verejnej správe. Košice. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, 160 s. ISBN 978-80-8152-064-8.

ŽUPOVÁ, Eliška. Vzdelanie starostov obcí na Slovensku a problematika odbornosti v územnej samospráve. In: Sociology and Society, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2017, roč. 2, č. 2, s. 24-41.

https://doi.org/10.5817/CPVP2018-2-4