Dotváření Ústavy ze senátní perspektivy

Jan Kysela

Abstrakt

Tvorba práva je procesem vytváření abstraktních a obecných pravidel chování, sankcionovaných státní mocí. Tato pravidla chování, právní normy, nemohou být formulována jinak, než prostřednictvím obecné­ho komunikačního prostředku, t.j. jazyka. Jde přitom o jazyk odborný, avšak nikoliv formální, jako je na­př. jazyk matematický. Jedním z atributů přirozeného jazyka, jehož jsou i odborné jazyky jako jednotlivé ja­zykové hry součástmi, je existence významového pole jednotlivých výrazů, jakož i užívání neurčitých pojmů. Použití konkrétního slova zákonodárcem nemusí mít vzápětí jeho aplikaci přesně ve smyslu zákonodárcem zamýšleném. Každému výrazu je totiž třeba přiřadit jeho smysl, význam. To je úkolem interpretace práva, jež je předpokladem a stěžejní složkou komplexního procesu aplikace práva.

Bibliografická citace

KYSELA, Jan. Dotváření Ústavy ze senátní perspektivy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 2, s. 149-158. [cit. 2020-08-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8748

Plný Text: