Ideové základy a niektoré obsahové črty rakúskej ústavy z roku 1934

Ján Drgo

Abstrakt

Článok sa zameriava na analýzu spoločenských, politických, ale predovšetkým ideových východísk rakúskej ústavy z roku 1934 založených na kritike parlamentnej demokracie a liberalizmu. Spomedzi jednotlivých ideových východísk ústavy kladie osobitný dôraz na autoritatívny princíp prejavujúci sa v organizácii a pomere medzi zákonodarnou a výkonnou mocou v ústave. Práve tento pomer je totiž základným indikačným kritériom, na základe ktorého možno zistiť, či koncepcia rakúskej ústavy predstavovala akési východisko medzi parlamentnou demokraciou na strane jednej a totalitnými systémami na strane druhej alebo naopak uľahčovala nástup určitej formy autokracie či diktatúry.

Bibliografická citace

DRGO, Ján. Ideové základy a niektoré obsahové črty rakúskej ústavy z roku 1934. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2018, č. 1, s. 41-59. [cit. 2020-10-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8566

Klíčová slova

Ústava; preambula; autoritatívny; stavovský; Spolkový snem; poradné orgány; vláda.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BRAUNEDER, Wilhelm a Friedrich LACHMAYER. Österreichische Verfassungsgeschichte. Wien: Manzsche Verlag, 1989.

DOLLFUß, Engelbert. Trabrennplatzrede am 11. September 1933 [cit. 15. 8. 2017]. Dostupné z: https://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/Symbole/Faschismus_-_die_Symbole/Trabrennplatzrede_1933

DRGO, Ján. Úloha parlamentu v ústavách niektorých autoritatívnych štátov v medzivojnovej Európe. In: Ako právo reaguje na novoty. Bratislava: VEDA, 2015.

DRGO, Ján. Výkonná moc v ústavách niektorých autoritatívnych štátov v medzivojnovej Európe. In: VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN (eds.). III. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2015.

ENDER, Otto. Die neue Österreichische Verfassung. Wien-Leipzig: Österreichischer Bundesverlag für Unterricht, Wissenschaft und Kunst, 1934.

GALBAVÝ, Tibor. Naša ústava a legislatívna prax. In: Právny obzor, 1939, roč. 22.

KRIECHBAUMER, Robert. Die großen Erzählungen der Politik. Politische Kultur und Parteien in Österreich vor der Jahrhundertwende bis 1945. Wien – Köln – Weimar: Böhlau Verlag, 2001.

KUBÁT, Michal a Stanislav BALÍK. Teorie a praxe nedemokratických režimů. 2. vyd. Praha: Dokořán, 2012.

MAYER, Anton. Portugal und sein Weg zum autoritären Staat. Leipzig: Wilhelm Goldmann, 1939.

MERKL, Adolf. Die ständisch-autoritäre Verfassung Österreichs. Wien: Verlag von Julius Springer, 1935.

SALAZAR, António de Oliveira. The fundamental principles of the revolution. In: Contemporary Portugues History Online [online]. [cit. 8. 10. 2014]. Dostupné z: http://www.cphrc.org/index.php/documents/militarydictatorship/143-1930-06-30-the-fundamental-principles-of-the-revolution

SCHEUCH, Hanno. Austria 1918–55: From the First to the Second Republic. In: The Historical Journal, Cambridge Univesity Press, 1989, roč. 32, č. 1, s. 182 [cit. 23. 2. 2018]. Dostupné z: https://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/Schicksalsorte/Korneuburg_N%C3%96

TÁLOS, Emmerich. Das austrofaschistische Herrschaftssystem. Österreich 1933–1938. 2. Auflage. LIT Verlag: Wien-Berlin, 2013.

WIEDERIN, Ewald. Christliche Bundesstaatlichkeit auf ständischer Grundlage: Eine Strukturanalyse der Verfassung 1934. In: REITER-ZATLOUKAL, Ilse, Christiane ROTHLÄNDER a Pia SCHÖLNBERGER (Hg.). Österreich 1933–1938. Wien-Köln-Weimar: Bohlau Verlag, 2012.

https://doi.org/10.5817/CPVP2018-1-3