Převod majetku z vlastnictví obce do vlastnictví dobrovolného svazku obcí

Roč.8,č.3(2000)

Abstrakt
Svazky obcí jsou specifickým druhem zájmových sdružení právnických osob podle ust. § 20f občanské­ho zákoníku. Těmito ustanoveními se řídí i postave­ní dobrovolného svazku obcí, jejich vznik a zánik, ale s určitými výjimkami, respektive omezeními danými ust. § 20a až § 20a zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Z uvedené právní úpravy vyplývá, že dobrovolný svazek obcí se mimo jiné řídí rozpočtovými pravidly danými zákonem č. 576/1990 Sb., o pravidlech hos­podaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice, ve znění pozdějších předpisů, dále rozpočtovou skladbou stanovenou opatřením Ministerstva financí čj. 111/74 200/1997, o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších doplňků a dále pak účto­vou osnovou stanovenou opatřením Federálního minis­terstva financí čj. V/20 530/1992, kterým se stano­ví účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, ve znění pozdějších doplňků.

Stránky:
393–394
Metriky

427

Views

219

PDF views