Lidská práva ve výuce cizího jazyka pro právníky

Roč.8,č.3(2000)

Abstrakt
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na práv­nické fakultě už po několik let využívá inovačního pro­gramu Vzdělávací nadace Jana Husa, která nabízí ka­tedrám a ústavům vysokých škol podporu pro jejich projekty aktualizace a zkvalitňování výuky. Po vynika­jící zkušenosti s projektem "Uprchlické právo v kom­binaci s cizím jazykem" společně koncipovaným na­ším oddělením a katedrou mezinárodního a evropského práva PrF MU, který již třetím rokem patří k povinně volitelným předmětům bloku C vyučovaným v anglič­tině, jsme i tentokrát zvolili velmi nosnou a aktuální tematiku lidskýrch práv. Projekt byl Vzdělávací nadaci Jana Husa předložen na jaře minulého roku pod ná­zvem "Internacionalizace a evropeizace práva: ochra­na lidských práv, problematika migrace a uprchlictví v odborné jazykové přípravě pro studenty práva" se záměrem jeho realizace ve čtvrtém semestru povinné výuky Jazyka I, a to v angličtině, němčině a francouz­štině pro právníky. Chtěla bych se na tomto místě po­dělit o svou osobní zkušenost s přípravou a realizací projektu v jeho francouzské části.

Stránky:
390–391
Metriky

227

Views

224

PDF views