O členství občanů jiných členských států Evropské unie v českých politických stranách

Tibor Skalka

Abstrakt

Článek komplexně analyzuje otázku členství unijních občanů v českých politických stranách v kontextu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Autor opouští většinový názor, že členy tuzemských politických stran mohou být jen státní občané České republiky, a na základě rozboru platné právní úpravy a rozhodných okolností dokládá, že nic nebrání tomu, aby se o členství v českých politických stranách mohli ucházet i občané jiných členských státu Evropské unie.

Bibliografická citace

SKALKA, Tibor. O členství občanů jiných členských států Evropské unie v českých politických stranách. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2018, č. 2, s. 283-304. [cit. 2020-04-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8544

Klíčová slova

Politické strany; unijní občané; členství v politických stranách; zákon č. 424/1991 Sb.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ANTOŠ, M. Politická participace cizinců v České republice. Politologický časopis [online]. 2012, č. 2 [cit. 12. 4. 2018]. Dostupné z: http://www.politologickycasopis.cz/userfiles/file/2012/2/Polcas_2012_2_pp_113_127.pdf

BOBEK, M., P. BŘÍZA a J. KOMÁREK. Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. Praha: C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-377-6.

FILIP, J. a V. ŠIMÍČEK. K některým otázkám členství v politických stranách po novelizaci. Časopis pro právní vědu a praxi, 1995, č. 1. ISSN 1210-9216.

FILIP, J. Ústavní právo České republiky. 1, Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2003. ISBN 80-210-3245-5.

FILIP, J. Vybrané kapitoly ke studiu Ústavního práva. Brno: Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-2592-1.

FILIP, J., J. SVATOŇ a J. ZIMEK. Základy státovědy. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-4057-2.

GRYGAR, T. O (ne)možnosti členství cizinců v politických stranách v České republice. Časopis pro právní vědu a praxi [online]. 2014, č. 4 [cit. 27. 9. 2017]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5366

HARVÁNEK, J. a kol. Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-104-5.

KMEC, J., D. KOSAŘ, J. KRATOCHVÍL a M. BOBEK. Evropské úmluva o lidských právech. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-365-3.

KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995. ISBN 80-7179-028-1.

KOLMAN, P. Proč cizinec nesmí být členem české politické strany? Bulletin-advokacie.cz [online]. publikováno 26. 1. 2016. Dostupný z: http://www.bulletin-advokacie.cz/verejne-pravo-proc-cizinec-nesmi-byt-clenem-ceske-politicke-strany?browser=mobi

KUTA, M., J. NĚMEC a J. FOUSEK. Volební právo a členství cizinců v politických stranách v zemích EU. Studie č. 1.232. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. Parlamentní institut: 2015 [cit. 20. 4. 2018]. Dostupné z: http://www.psp.cz/doc/00/10/33/00103354.pdf

KYSELA, J. In: KYSELA, J. a M. KOKEŠ. Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. ISBN 978-80-7552-731-8.

MELZER, F. Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-149-9.

Občané EU žijící v ČR mají právo účastnit se politického života. Veřejný ochránce práv [online]. publikováno 23. 7. 2014. Dostupné z: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2014/obcane-eu-zijici-v-cr-maji-pravo-ucastnit-se-politickeho-zivota

PŠENIČKA, S. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích s komentářem a judikaturou. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-210-3.

RADBRUCH, G. Rechtsphilosophie. 6. vyd. Stuttgart: K. F. Koehler Verlag, 1963.

ROTH, J. K právní povaze členství v politické straně. Bulletin Advokacie, 2006, č. 11–12. ISSN 1210-6348.

SEHNÁLEK, D. Effet utile a jeho projevy při interpretaci komunitárního práva. Právník, 2009, roč. 148, č. 8. ISSN 0231-6625.

WAGNEROVÁ, E., V. ŠIMÍČEK, T. LANGÁŠEK, I. POSPÍŠIL a kol. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012. ISBN 978-80-7357-750-6.

https://doi.org/10.5817/CPVP2018-2-5