Majetek a jeho zdroje podle obchodního zákoníku a účetních předpisů

Aleš Borkovec

Abstrakt

Podle účinné právní úpravy je z pojmů vztahujících se k majetku nebo k jeho zdrojům v § 6 obchod­ního zákoníku definován obchodní majetek, obchod­ní jmění a čisté obchodní jmění. Obchodní majetek je definován jako souhrn majetkových hodnot (věcí, po­hledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot), které patři podnikateli a slouží nebo jsou určeny k jeho podnikáni. Obchodní jmění je definováno jako soubor obchodního majetku a závazků vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním. Podotýkám, že v případě obchodního jmění jde o soubor, nikoli jako v případě obchodního majetku o souhrn. Obchodní majetek a závazky nelze pro účely stanovení obchodního jmění sčítat. A konečně čisté obchodní jmění je definováno jako obchodní majetek po odečtení závazků vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním.

Bibliografická citace

BORKOVEC, Aleš. Majetek a jeho zdroje podle obchodního zákoníku a účetních předpisů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 3, s. 358-360. [cit. 2019-08-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8539

Plný Text: