Majetek a jeho zdroje podle obchodního zákoníku a účetních předpisů

Roč.8,č.3(2000)

Abstrakt
Podle účinné právní úpravy je z pojmů vztahujících se k majetku nebo k jeho zdrojům v § 6 obchod­ního zákoníku definován obchodní majetek, obchod­ní jmění a čisté obchodní jmění. Obchodní majetek je definován jako souhrn majetkových hodnot (věcí, po­hledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot), které patři podnikateli a slouží nebo jsou určeny k jeho podnikáni. Obchodní jmění je definováno jako soubor obchodního majetku a závazků vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním. Podotýkám, že v případě obchodního jmění jde o soubor, nikoli jako v případě obchodního majetku o souhrn. Obchodní majetek a závazky nelze pro účely stanovení obchodního jmění sčítat. A konečně čisté obchodní jmění je definováno jako obchodní majetek po odečtení závazků vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním.

Stránky:
358–360
Metriky

381

Views

132

PDF views