Smlouva o prodeji podniku versus zákaz přenosu daňové povinnosti

Roč.8,č.3(2000)

Abstrakt
Smlouva o prodeji podniku, upravená v ustanove­ních § 476 a následujících z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je dle usta­novení § 261 odst. 3 téhož citovaného zákona tzv. abso­lutním obchodem, neboť závazkové vztahy vznikající na základě této smlouvy se řídí bez ohledu na povahu účastníků vždy obchodním zákoníkem. Smluvní volnost stran je i u tohoto typu smlouvy omezena pouze kogentními ustanoveními zákona, která nemohou účastníci ve smlouvě vyloučit, ani se nemohou dohodnout jinak, neboť každá taková dohoda by byla neplatná pro rozpor se zákonem.
Smlouvu o prodeji podniku upravuje vedle obchod­ního zákoníku také z. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. Touto smlouvou se uskutečňují prodeje podniků v rámci tzv. velké privatizace. Co se týče je­jího obsahu, je tato úprava obdobná úpravě uvedené v obchodním zákoníku.

Stránky:
339–342
Metriky

385

Views

174

PDF views