Postavení a úloha institutu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v systému právních prostředků používaných k ochraně životního prostředí v ČR

Roč.8,č.3(2000)

Abstrakt
Institut posuzování vlivů na životní prostředí se v našem právním řádu objevil na počátku devadesá­tých let, a to rovnou v základním zákoně tohoto práv­ního odvětví - v zákoně č. 17/1992 Sb. o životním pro­středí. Stalo se tak nepochybně jako důsledek v té době stále ještě přetrvávajícího revolučního nadšení, entu­ziazmu a podpory hodnot, které v předchozím režimu nebyly uznávány, anebo sice byly, jako právě v přípa­dě životního prostředí, ale jejich slovní podpora nebyla podepřena společenskou praxí. Díky tomu pak mohl být ještě v témže roce přijat zákon č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, který tehdy nový institut upravil do komplexní podoby. Včle­něním tohoto institutu do systému práva se tak naše republika připojila k těm státům, které po příkladu USA, kde má tento institut svůj původ, a Evropského společenství, obdobný institut do svého právního systému uvedly již dříve.

Stránky:
327–332
Biografie autora

Milan Pekárek

Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

docent
Metriky

396

Views

144

PDF views