Cybersquatting formou neoprávněného útoku na název obce prostřednictvím doménového označení

Ivo Telec

Abstrakt

Český právní řád ani mezinárodní smlouvy, kte­rými je Česká republika vázána, neznají výraz "označení domény" ani jiný podobný výraz. V pohledu českého práva nejde o pojem, který by byl pojmem legislativně-právním. O právní pojem však jde. Používán bývá zejména v právním jazyce smluvním.
Označení domény slouží jednak jako technická "IP adresa" určitého serveru, který je připojen na Inter­net, jednak slouží - nikoli ovšem vždy - k rozlišení výrobků nebo služeb svého majitele.
Má tedy dvojí funkci. Jednak jako technické ur­čení jedinečné internetové adresy v jejím symbolickém, nikoli číslicovém, vyjádření, jednak jako prostředek rozlišení totožnosti osob, výrobků, služeb aj.
O symbolickém vyjádření je třeba mluvit proto, že ve skutečnosti se jedná o číselný kód. Z důvodu uživatelského pohodlí je tento číselný kód běžně používán nikoli jako takový (jak je tomu např. u telefonních čísel), nýbrž v symbolickém vyjádření bez číselné­ho kódu, které je technicky provedeno jako doménové označení. Samo toto označení vyplývá z technických standardů domaine name system (DNS).

Bibliografická citace

TELEC, Ivo. Cybersquatting formou neoprávněného útoku na název obce prostřednictvím doménového označení. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 3, s. 314-324. [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8531

Plný Text: