Za hlasem intelektuálního svědomí

Ota Weinberger

Abstrakt

Podnětem k sepsání této vědecké autobiografie by­ly moje osmdesáté narozeniny. Důvodem toho, že tuto zpětnou sebereflexi provádím s jistým potěšením a zá­jmem, není představa, že můj osobní život je důležitý a že by mohl být pro čtenáře zajímavý, nýbrž důvo­dem je pokus porozumět sobě samému, a být tudíž pochopitelnější i pro jiné. Chci rovněž geneticky vy­ložit své ideje, postoje a koncepce tím, že ukáži ty rozhodující kroky v mém životě, které utvořily rámec mého myšlení a bádání. Mé myšlenky byly přiroze­ně determinovány - jak tomu vždy je - směsí vněj­ších okolností i osobními zvláštnostmi mého charak­teru a ducha, směsí, kterou je obtížné rozplést. Roli přitom hrály nejen pozitivní vlastnosti, především dvě z nich (a) schopnost vidět problémy a (b) značná vy­trvalost při hledání odpovědí, nýbrž také mé slabiny, jako je nepříliš dobrá paměť, nedostatek nadání pro ja­zyky a schopností rétoricko-žurnalistických.

Bibliografická citace

WEINBERGER, Ota. Za hlasem intelektuálního svědomí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 3, s. 273-284. [cit. 2019-08-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8526

Plný Text: