Spravedlnost a právo v předkřesťanských civilizacích. Právně-teologické problémy starého Egypta a Izraele

Tomáš Tyl

Abstrakt

Vstupem do roku 2000 si nepřipomíná křesťanský svět pouze jubileum narození Ježíše Krista, ale je to také vhodný čas k zamyšlení nad samotným jádrem to­ ho, co nazýváme, "křesťanstvím". Žijeme v prostředí, které je prodchnuto křesťanskou kulturou, vše se od­ ráží v zrcadle tisíce let se vyvíjejícího systému práva, morálky, tradic a zvyků - setkáváme se s živou historií aniž si toho všímáme, ale naše "slepota" není důvodem pro neexistenci tohoto faktu. Jak vznikala tato kultura, kterou považujeme za evropskou a také ji tak nazýváme? Obecně přijímáme teze o základech pře­ vzatých z antiky, z Řecka a Římské říše. Podíváme-li se na prameny evropské křesťanské kultury, nepochyb­ně na prvním místě stojí Bible, zvaná též Písmo svaté, Kniha knih atd. Zamyslíme-li se však nad jejím původem, začneme pochybovat o ryze antických základech - vidíme zde Starý a Nový zákon, obě knihy vzniklé v neevropském prostředí, navíc Starý zákon zcela bez možnosti vlivu antiky.

Bibliografická citace

TYL, Tomáš. Spravedlnost a právo v předkřesťanských civilizacích. Právně-teologické problémy starého Egypta a Izraele. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 4, s. 489-496. [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8490

Plný Text: