Imperativní normy z pohledu právního vývoje v evropských zemích

Jaroslav Červenka, Miroslav Jurman

Abstrakt

Jako první se vážnějším způsobem těmito normami zabýval Phocion Francescakis v 60. letech, i když již F. C. Savigny upozorňoval, že existují určité národní normy mající imperativní povahu, které musí být aplikovány bez ohledu na aplikaci jiných práv a lokalizaci vztahu Nezaměnitelné normy vyjadřují určitý zájem státu veřejný (popř. obecný), jsou teritoriálně i personálně vymezeny. Přestože jsou především veřejnoprávního charakteru (neslouží prvotně přímé úpravě soukromoprávních vztahů), svými účinky dopadají i na soukromoprávní vztah. Jde-li o věcnou oblast působení, objevují se nezaměnitelné normy v podobě nejrůznějších ekonomicko-hospodářských předpisů typu zákazů vývozu, dovozu, regulace otázek souvisejících s prováděním zahraničně obchodních operací, ochrana hospodářské soutěže, devizové a měnové předpisy, dále např. předpisy z oblasti sociálního zabezpečení, ochrany životního prostředí z širšího hlediska vzato můžeme hovořit i o předpisech např. trestního práva, které také mohou být nezaměnitelnými normami vynucujícími si svou aplikaci bez ohledu na rozhodné právo. Není však smyslem tohoto letmého úvodu, aby podal originální či vyčerpávající souhrn otázek vyskytujících se v této nejasné a komplikované oblasti, jde spíše o stručné nastínění problematiky tématu, které bude rozvíjeno v dalších částech této práce se zaměřením na některá známá rozhodnutí učiněná ve vybraných zemích, ze kterých lze usuzovat obecné tendence v řešení našeho problému v praxi té které země.

Bibliografická citace

ČERVENKA, Jaroslav a Miroslav JURMAN. Imperativní normy z pohledu právního vývoje v evropských zemích. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 4, s. 481-488. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8489

Plný Text: