O souvislostech práva příslušníka minority vyjádřit, uchovat a rozvíjet vlastní totožnost v normové tkáni Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin z roku 1995

Dalibor Jílek

Abstrakt

Je nemožné převést tvar svity do formy předkláda­ného příspěvku, jen jakési svébytnosti suity snad mo­hou být cestou vzdálené podobnosti využity. Skladbu příspěvku budou tvořit nebřitké hutnější črty prováza­né s cyklickými projevy. Náplní se stane rozbor někte­rých podstatných, a to hmotně právních rysů Rám­cové úmluvy o ochraně národnostních menšin, která byla přijata Výborem ministrů Rady Evropy 10. listo­padu 1994 a posléze otevřena k podpisu 1. února 1995. Úmluva vstoupila v platnost 1. února 1998.

Bibliografická citace

JÍLEK, Dalibor. O souvislostech práva příslušníka minority vyjádřit, uchovat a rozvíjet vlastní totožnost v normové tkáni Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin z roku 1995. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 4, s. 419-423. [cit. 2020-12-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8481

Plný Text: