Pojednání o problematice ustanovení § 261 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Dana Šramková, Jiří Valdhans

Abstrakt

Na první pohled by se mohlo zdát, že následující pojednání o problematičnosti § 261 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen ObZ) by mohlo být pouze další kapitolou v řadně čistě akademických diskusí. Avšak novelou 103/2000 Sb. zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlast­nické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), se vytvořil předpo­klad pro vznik nezanedbatelného počtu reálně existu­jících subjektů, a to ze zákona, které se budou zapiso­vat do obchodního rejstříku, stanou se tak podnikateli na základě § 2 odst. 2, písm. a ObZ, (viz následující výklad), ale nebudou vyvíjet podnikatelskou činnost.

Bibliografická citace

ŠRAMKOVÁ, Dana a Jiří VALDHANS. Pojednání o problematice ustanovení § 261 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 1, s. 98-103. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8471

Plný Text: