Spor o námořní půjčku

Marie Šedová

Abstrakt

Jako vyučující latiny pro právníky se mi již po několik let dostává příležitosti podílet se na interpreta­ci pramenů římského práva, zejména některých titulů Digest, jejichž exegezi a zpracování se ve své odbor­né práci věnuje JUDr. Michaela Židlická, PhD. z ka­tedry dějin státu a práva naší fakulty. Při překladu a výkladu pramenných textů je spolupráce právního romanisty a latináře nejen vhodná, ale i oběma pro­spěšná. Každý sleduje, jak je možné text chápat z hle­diska jeho specializace, doplňují se a navzájem oboha­cují. Největším problémem pro překladatele je koša­tost latiny a polysémie jednotlivých výrazů na jed­né straně, naproti tomu však kondenzovaný způsob vyjadřování poučených a problémů své doby znalých autorů textu, kteří se zbytečně neopakují a vynechá­vají okolnosti, jejichž obecnou znalost předpokládají u uživatelů.

Bibliografická citace

ŠEDOVÁ, Marie. Spor o námořní půjčku. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 1, s. 76-78. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8468

Plný Text: