Čeští vlastenci před Volksgerichtshofem

František Vašek

Abstrakt

Převzetí moci Adolfem Hitlerem 30. ledna 1933 v Německu a okamžité zavedení totalitního režimu za­znamenalo dějinný zlom v životě tohoto státu. Novo­dobí mocipáni použili od samého počátku násilnických metod vládnutí. Zavedli masový teror a likvidování svých protivníků. Divoké hordy příslušníků SA zatýka­ly komunisty, soc. demokraty, liberály a další odpůrce nové moci. Mnoho lidí bylo internováno na různých místech, od lokálů po věznice, které na mnoha mís­tech dala k dispozici justice. Hitler se svou vládou vy­užil zinscenovaného požáru Říšského sněmu 27. února 1933 v Berlíně a ihned druhého dne dal říšským prezi­dentem Hindemburgem vyhlásit nařízením /RGBl I. S. 83/ k ochraně národa a státu derogaci základních článků ústavy, zaručujících občanská práva /čl. 114, 115, 117, 118, 123, 124 a 153/.

Bibliografická citace

VAŠEK, František. Čeští vlastenci před Volksgerichtshofem. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 1, s. 62-70. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8466

Plný Text: