Pojem spravedlnosti - analýza problému

Tomáš Tyl

Abstrakt

Jen málokteré slovo má tak dlouhou a pohnutou historii jako "spravedlnost". Vždyť které jiné slovo naleznete vytesáno na starověkých chrámech, zpodobně­no jako bohyně, různými způsoby ztvárněno na nej­starších papyrech, v nejstarších knihách, jež jsou do­ konce vydávány za boží dílo?! S jistotou můžeme říci, že spravedlnost je pojem, který je používán již několik tisíc let a to zřejmě ve všech jazycích světa. Hledá­ní spravedlnosti, respektive obsahu či významu slova spravedlnost náleží k nejstarším údělům filozofie a dá­le z ní vycházejících nebo na ni navazujících věd a so­ciokulturních systémů, jakými je právo, náboženství, etika, ale i další vědy, které běžně chápeme jako sou­část filozofie (namátkou: ontologie, gnozeologie etc.).

Bibliografická citace

TYL, Tomáš. Pojem spravedlnosti - analýza problému. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 2, s. 192-200. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8428

Plný Text: