Koncepce trestní odpovědnosti mladistvých

Jana Zezulová

Abstrakt

Formování koncepce trestní politiky vůči mládeži přináší řadu otázek. Jednou z nich je i stanovení dolní věkové hranice, jejíž dosažení v době spáchání trest­ného činu je podmínkou k vyvození trestní odpověd­nosti naší nejmladší věkové skupiny populace, u kte­ré přichází v úvahu použít prostředky trestního práva (mladiství).

Bibliografická citace

ZEZULOVÁ, Jana. Koncepce trestní odpovědnosti mladistvých. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 2, s. 168-171. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8425

Plný Text: