František Weyr, právní filozof, státovědec a právník

Miloš Večeřa

Abstrakt

Dne 29. června 2001 uplyne padesát let od smrti mnohostranného právního myslitele renezančního du­cha, který se zásadním způsobem přičinil o rozkvět řady právních odvětví, státovědy, statistiky a zejména právní filozofie a teorie mezi dvěma světovými válka­mi. Vedle nepřehlédnutelného vědeckého odkazu toho­to "Platóna české právní filozofie", jak ho vznešeně nazval jeho pražský současník, právník a právní filo­zof Vladislav Čermák, nelze však opomenout i mnoha dalších Weyrových aktivit, mezi nimiž náleží ve vzta­hu k jeho pozdější alma mater zvláštní místo jeho vel­ké zásluze, spolu s prof. Karlem Englišem, na zřízení brněnské Masarykovy univerzity v roce 1919 a na vě­deckém renomé návazně ustavené Právnické fakulty, jejímž řádným profesorem ústavního práva byl Weyr bezprostředně po jejím ustavení jmenován a zvolen je­jím prvním děkanem (1919-1920).

Bibliografická citace

VEČEŘA, Miloš. František Weyr, právní filozof, státovědec a právník. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 2, s. 117-123. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8418

Plný Text: