Místo normativní teorie v soudobém právní myšlení

Miloš Večeřa

Abstrakt

Při příležitosti výročí 50 let od úmrtí prof. Fran­tiška Weyra a 120 let od narození prof. Hanse Kelse­ na uspořádala Katedra právní teorie Právnické fakulty MU v Brně pod záštitou rektora Masarykovy univer­zity v Brně prof. RNDr. Jiřího Zlatušky, CSc. a v spolupráci s Austrian Science and Research Liaison Office v Brně ve dnech 26.-27. září 2001 v prosto­rách brněnské Právnické fakulty mezinárodní vědec­kou konferenci pod názvem "Místo normativní teorie v soudobém právním myšlení" s podtitulem "K odka­zu Františka Weyra a Hanse Kelsena". Cílem konferen­ce bylo poukázat na život a dílo obou těchto velkých právních myslitelů a analyzovat jejich mnohovrstevna­té dílo, a to i z pohledu následovníků a odkazu dneš­ku.

Bibliografická citace

VEČEŘA, Miloš. Místo normativní teorie v soudobém právní myšlení. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 3, s. 338-339. [cit. 2020-09-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8415

Plný Text: