Zamyšlení nad problematikou rozpočtů územních samosprávných celků

Roč.9,č.3(2001)

Abstrakt
V rámci naplňování Ústavou České republiky za­ložené dvoustupňovitosti územních samospráv jsou v souvislosti s tímto přijata nově právní úprava pra­videl finančního hospodaření, a to nejen nově vznik­lých krajů, ale současně i obcí a svazku obcí. Je to samostatným zákonem upraven právní rámec pro fi­nanční hospodaření územních rozpočtů. Do roku 2000 územní rozpočty byly jen rozpočty samosprávných ob­cí a okresních úřadů jako orgánů státu a jako ta­ková byla jejich problematika zahrnuta do jediného zákona o rozpočtových pravidlech republiky zákon č. 576/1990 Sb. vzpzd., o rozpočtových pravidlech republiky.

Stránky:
283–289
Metriky

430

Views

275

PDF views