Vojenské újezdy a realizace práva na samosprávu

Roč.9,č.3(2001)

Abstrakt
Ústavní koncepce výkonu veřejné moci v ČR v širokém smyslu výslovně počítá s územní samosprá­vou. Nevylučuje však i existenci jiných forem sa­mosprávy jako jsou např. samospráva profesní nebo akademická. Územní samospráva v České republice je součástí širší problematiky veřejné správy. Nejde však jen o záležitost vědy správního práva. Zařazení zvláštní hlavy o územní samosprávě do Ústavy ČR to potvrzuje. Z tohoto hlediska je proto třeba přistupo­vat k občas diskutované otázce postavení našich obča­nů, kteří mají trvalý pobyt na území pěti vojenských újezdú, které se v současnosti nacházejí na území ČR mimo katastrální území obcí jako základních jednotek územní samosprávy.

Stránky:
275–279
Metriky

500

Views

208

PDF views