O sociální spravedlnosti

Peter Koller

Abstrakt

Myšlenka sociální spravedlnosti, čili myšlenka, že společnost jako celek je řízena jistými požadavky spravedlnosti, má dlouhou tradici. Nacházíme ji již ve spi­sech velkých myslitelů starověkého Řecka, například Platóna a Aristotela. Přesto je však termín "sociální spravedlnost" spíše moderní. Objevuje se až v průběhu průmyslové revoluce, kdy lidé začali vnímat svou spo­lečnost jako formu určitého sociálního soužití a spolu­práce a taky i jako politicky uspořádané společenství. V následujícím výkladu se chci zabývat moderní, sou­časnou koncepcí spravedlnosti, která se rozvíjí v Ev­ropě v posledních dvou stech letech a je všeobecně přijímána i dnes, ačkoliv z různými výhradami a kri­tickými přístupy.

Bibliografická citace

KOLLER, Peter. O sociální spravedlnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 3, s. 258-267. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8393

Plný Text: