Státní závěrečná zkouška z Práva duševního vlastnictví na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Ivo Telec

Abstrakt

Před pár lety, v roce 1999, se Akademický senát Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně usnesl o zařazení povinného předmětu Právo duševního vlastnictví mezi disciplíny, z nichž lze fakultativně vy­konat státní závěrečnou zkoušku v magisterském stu­dijním programu. Tím byl završen tamější oborově pe­dagogický vývoj. Předchozím vzdělávacím mezníkem byla polovina 90. let minulého století, kdy se předmět Právo duševního vlastnictví stal na brněnské právnic­ké fakultě povinným předmětem pro všechny studenty magisterského studijního programu. Do budoucna lze ještě uvažovat o možném rozšíření nabídky programu celoživotního vzdělávání s vazbou na magisterský stu­dijní program, popř. o bakalářském studiu příslušné právní specializace, aj.

Bibliografická citace

TELEC, Ivo. Státní závěrečná zkouška z Práva duševního vlastnictví na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 4, s. 414-415. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8375

Plný Text: