Co přináší nový zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností?

Kateřina Adámková

Abstrakt

Příspěvek obrací pozornost k otázce právního po­stavení církví a náboženských společností. Jedná se v současné době o velmi aktuální a diskutované té­ma, neboť přijímání nového zákona o svobodě ná­boženského vyznání a postavení církví a nábo­ženských společností doprovází řada sporů. V Po­slanecké sněmovně Parlamentu ČR byl tento zákon projednáván již dvakrát; poprvé v září 2001. Další osud předpisu se odvíjel přes jeho zamítnutí Senátem Parlamentu ČR až k opětovnému projednání v Po­slanecké sněmovně a jeho schválení v původním znění dne 27. ll. 2001 nadpoloviční většinou všech poslan­ců, v souladu s čl. 47 Ústavy. Prezident republiky však zákon nepodepsal a počátkem prosince jej znovu vrátil poslancům k opětovnému projednání.
Příspěvek se zaměřuje na základní problémy dosa­vadní právní úpravy postavení církví a náboženských společností a upozorňuje na některé změny, které by měl přinést tento nový zákon.

Bibliografická citace

ADÁMKOVÁ, Kateřina. Co přináší nový zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 4, s. 404-408. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8372

Plný Text: