Akceptace směnky

Josef Kotásek

Abstrakt

Směnkou cizí přikazuje výstavce směnečníkovi (trasátovi) zaplatit určitou peněžitou sumu směneč­nému věřiteli. Trasátovi jako adresátovi tohoto příkazu samotným vystavením směnky závazek samozřej­mě nevzniká. Do doby, než se s textem směnky zto­tožní prohlášením v listině (přijetím, akceptací), je stále pouze dlužníkem potenciálním. Teprve přijetím (§ 21-29 ZSŠ) se směnečník stává přímým dlužní­kem ze směnky, jenž je povinen zaplatit při splatnosti (srov. § 28 odst. 1 ZSŠ). Z povahy věci vyplývá, že se akcept týká výhradně směnky cizí, u směnky vlast­ní nepřipadá v úvahu. Tento příspěvek je proto dále věnován výhradně směnce cizí.

Bibliografická citace

KOTÁSEK, Josef. Akceptace směnky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 4, s. 385-389. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8369

Plný Text: