O členství v bytovém družstvu v procesu dělení tohoto družstva

Milan Pekárek

Abstrakt

Právní Úpravu rozdělování družstva představují pouhé dva paragrafy obchodního zákoníku - § 255 a § 256 - a to se o obsah těchto paragrafů dělí ještě s problematikou sloučení a splynutí družstva. Aby byl výčet ustanovení vztahujících se k rozdělování družstva zcela úplný, je třeba doplnit ještě § 239 odst. 4 té­hož zákona vymezující působnost členské schůze, který pod písmenem g) uvádí vedle splynutí, sloučení, jiné­ho zrušení a změny právní formy i rozdělení družstva. V protikladu k tomuto stavu právní úpravy je závaž­nost důsledků, které rozdělení družstva s sebou přináší jak pro družstvo samé, tak pro jeho členy. Zákonodár­ce zřejmě vycházel z představy, že eventuální rozdě­lení družstva (podobně jako jeho zrušení, splynutí či sloučení) je vnitřní záležitostí družstva, takže posta­čí, aby pro ně vymezil pouze nejzákladnější pravidla a vše ostatní ponechal na stanovách družstva a pře­devším na rozhodování (usnesení) nejvyššího orgánu družstva - členské schůze, případně jiného orgánu vy­konávajícího její funkce.

Bibliografická citace

PEKÁREK, Milan. O členství v bytovém družstvu v procesu dělení tohoto družstva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 1, s. 40-44. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8342

Plný Text: