Jednotlivé případy vzniku zástavního práva de lege lata

Josef Fiala

Abstrakt

Zástavní právo, stejně jako ostatní věcná práva k věci cizí, která plní zajišťovací funkci (např. zadr­žovací právo), uskutečňuje svoji roli zejména tím, že od okamžiku svého vzniku do své realizace nutí dlužníka splnit dluh a v případě nesplnění dluhu poskytuje možnost uspokojení nesplacené pohledávky z výtěž­ku dosaženého zpeněžením zástavy. Zástavní právo je tradičně považováno za poměrně spolehlivý zajišťovací instrument, zejména tzv. hypotekární zástavní právo (zástavou je nemovitost), jeho efektivita je však přímo úměrně závislá na kvalitě právní úpravy.

Bibliografická citace

FIALA, Josef. Jednotlivé případy vzniku zástavního práva de lege lata. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 1, s. 13-18. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8338

Plný Text: