Volební čas v zahraničí jako ústavní problém

Roč.10,č.1(2002)

Abstrakt
Jedním z postulátů svobodných a demokratických voleb je obecnost volebního práva. Boj o ni byl nápl­ní snah o volební reformy po celé 19. století a první poloviny 20. století. Pak se již pozornost obrátila a do­sud stále spočívá v naplnění rovnosti volebního práva. Nicméně problematika obecného volebního práva ještě stále není uzavřeným problémem nejen teorie volební legislativy, nýbrž i praxe. Ačkoli by se mohlo zdát, že přiznání volebního práva všem občanům bez ohle­du na pohlaví, barvu pleti, vyznání, majetek, vzdělání, gramotnost atd. tento problém definitivně vyřešilo, stále zde zůstává otevřená otázka, která s obecností volebního práva přímo souvisí. Je to problém, jak chá­pat "odůvodněná omezení" (reasonable restrictions) ve smyslu čl. 25 Mezinárodního paktu o občanských a po­litických právech (MPOPP).

Stránky:
8–12
Metriky

369

Views

168

PDF views