Seminář k 10. výročí platnosti Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod

Roč.10,č.2(2002)

Abstrakt
Tak jako vloni téměř bez povšimnutí uplynulo de­set let od přijetí Listiny základních práv a svobod ja­ko klíčového právního předpisu našeho polistopado­vého vývoje, stalo se tak rovněž v případě dalšího významného výročí z pohledu našeho právního řádu. Dne 18. března 1992, tedy před desíti lety, vstoupila pro tehdejší ČSFR v platnost Úmluva o ochraně lid­ských práv a základních svobod (dále jen "Evropská úmluva") ve znění protokolů č. 3, 5 a 8, sjednaná v Římě dne 4. listopadu 1950, a další smluvní dokumenty na tuto Úmluvu navazující, tj. Dodatkový protokol, sjednaný v Paříži dne 20. března 1952, Protokol č. 2 sjednaný ve Štrasburku dne 6. května 1963, Protokol č. 4, sjednaný ve Štrasburku dne 16. září 1963, Proto­kol č. 6 sjednaný ve Štrasburku dne 28. dubna 1983 a Protokol č. 7, sjednaný ve Štrasburku dne 22. listo­padu 1984.

Stránky:
190–192
Metriky

323

Views

117

PDF views