Dekrety prezidenta republiky a jejich uplatnění na Slovensku

Roč.10,č.2(2002)

Abstrakt
V době povstání a v prvních týdnech po obnovení činnosti slovenských národních orgánú na osvobozeném území (nejdříve Delegace Slovenské národní rady, pak jejího předsednictva a nakonec i pléna) se prezi­dentské dekrety na Slovensku neaplikovaly, neboť je Slovenská národní rada nepovažovala za součást práva platného na Slovensku. Tento stav později akceptova­la i československá vláda. Od dubna 1945 bylo jed­noznačně dáno, že na Slovensku platí jen ty dekrety, v nichž je výslovně uvedeno, že vznikly po dohodě se Slovenskou národní radou. Slovenská národní rada tak získala významný podíl na celostátním zákonodárství. Vedle toho se však snažila prosadit co nejširší rozsah své vlastní kompetence v zákonodárství, a tak řadu zásadních otázek, které mnozí členové vlády považovali za celostátní záležitosti, upravila pro Slovensko formou vlastních nařízení. Týká se to i některých z těch, které jsou dnes předmětem politických spekulací.